Om Luftkontroll Energy

Tack vare egen spetskompetens inom såväl ventilation, service som styr- och övervakningssystem kan vi ta ett helhetsgrepp på varje typ av fastighet, lokal eller situation. Vår långa erfarenhet och stora vana av såväl totalentreprenader som generalentreprenader, med nya effektiva ventilations- och energilösningar, för både nybyggnationer och renoveringar i äldre fastigheter, är också viktiga komponenter som bidrar. Totalt skapar vårt samlade erbjudande en ökad överblick, driftsäkerhet och förbättrad totalekonomi.

ISO-Certifierade

Vi är både kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. Dessutom har vi inom Luftkontroll Energy ett stort fokus på energifrågor genom att vi hjälper våra kunder att sänka sin energiförbrukning. Luftkontroll Energy bedriver verksamhet i samförstånd med de miljökrav, lagar och förordningar som är relaterade till verksamheten. Vi väger alltid in miljöpåverkan vid val av produkter och utförande av tjänster och vi verkar för att:

  • ainimera produktionsspill, materialspill och energiåtgång.
  • använda återanvänt eller återanvändbart material.
  • minska och/eller begränsa användandet av produkter som påverkar vatten, mark och värme.
  • kontrollera buller vid arbete.
  • minimera risker för allmänheten och anställda vid arbeten som utförs av företaget.

Vår strävan är att alltid minska vår egen miljöpåverkan samt att påverka våra leverantörer till miljövänlig tillverkning, emballering och transport.

Kvalitetscertifierade
Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och utför alla våra tjänster och entreprenader med kundens intresse i fokus, utan förseningar och inom gällande lagstiftning. Våra medarbetare ska följa verksamhetssystemet i samtliga uppdrag och aktivt medverka i att finna förbättringsmöjligheter och eliminera brister.